Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ  PORIADOK  INTERNETOVEJ   LEKÁRNE www.pluslekarenpoliklinika1.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Spoločnosť Martinská poliklinika, s.r.o. Lekáreň POLIKLINIKA I. so sídlom Škultétyho 7 036 01 Martin, IČO: 36405418, Zapís Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 13563/L, ktorá prevádzkuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu lekárne na webovej stránke www.pluslekarenpoliklinika1.sk vydáva tento REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVEJ LEKÁRNE www.pluslekarenpoliklinika1.sk, ktorým sa upravujú podmienky, postup a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej lekárne.

1.2. Tento reklamačný poriadok internetového výdaja upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na Tovar objednaný Objednávateľom u Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu. Je záväzný pre Predávajúceho aj Kupujúceho.

1.3. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanovenia zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o liekoch“), vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie (ďalej len „Vyhláška č. 21/2012 Z. z.“), zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

2. Zodpovednosť za vady

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Kupujúcim.

2.2. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Kupujúcim dojednaná nižšia cena.

2.3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

2.4. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Predávajúci nezodpovedá za vady Produktov spôsobené Kupujúcim alebo inými osobami alebo okolnosťami na strane Kupujúceho – napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním Produktu.

2.5. Predávajúci nezodpovedá najmä za vady, o ktorých Kupujúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy vedel a ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Kupujúcim.

2.6. Kupujúci je povinný skontrolovať dodané Produkty pri ich prevzatí a reklamovať zjavné vady.

2.7. Za zjavné vady sa považujú vady zistiteľné pri preberaní Produktov, a to najmä:

a. Množstevný a sortimentný rozdiel

b. Znehodnotenie tovaru – poškodený obal, zdeformovaný obal, narušený ochranný obal a pod.

2.8. Zjavné vady je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny Produktu alebo vrátením kúpnej ceny. Na neskoršie reklamácie tohto typu Predávajúci neprihliada, ibaže Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal Produkt už v čase prevzatia.

2.9. Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné, vzhľadom na osobitné podmienky vrátenia upravené vo vyhláške č. 21/2012 Z. z., reklamovať z dôvodov a postupom podľa čl. 4 tohto Reklamačného poriadku.

 

3. Reklamácia zásielky

3.1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu ihneď po doručení.

3.2. Ak je obal Produktu mechanicky poškodený, je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Produktu pod obalom.

3.3. V prípade zistenia poškodenia Produktu spíše prepravca s Kupujúcim škodový záznam, na základe ktorého sa začne reklamačné konanie

 

4. Reklamácia liekov a zdravotníckych pomôcok

4.1. V súlade s § 6 ods. 1 Vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b. iný počet balení lieku, ak bol objednaný,

c. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d. poškodený vnútorný obal lieku,

e. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o lieku,

f. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

4.2. V súlade s § 6 ods. 2 Vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a. poškodenú  zdravotnícku pomôcku,

b. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

4.3. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Kupujúcim z dôvodu uvedených v bode 4.1. a 4.2. tohto článku VOP, vybaví Predávajúci vo verejnej lekárni výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú Kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky.

4.4. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:

a. odovzdaním vo verejnej lekárni, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,

b. odovzdaním vo výdajni zdravotníckych pomôcok, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca túto zdravotnícku pomôcku,

c. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Predávajúcemu,

d. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia predávajúcemu.

5. Záručná doba a jej plynutie

5.1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5.2. Ak ide o použitú vec Kupujúci a Predávajú sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

5.3. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

5.4. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5.5. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

5.6. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci Kupujúcim alebo do doby, na ktorej s Predávajúci a Kupujúci dohodli.

5.7. Doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ,ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

5.8. Ak dôjde k výmene Produktu, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Produktu. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

6. Odstrániteľné a neodstrániteľné vady

6.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť chyby.

6.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6.5. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

7. Postup pri uplatnení reklamácie

7.1. Reklamácia Produktov sa uplatňuje u Predávajúceho. Reklamáciu Produktov možno uplatniť jedným z nasledovných spôsobov:

7.1.1. písomne – doručením písomnej reklamácie, prípadne reklamačného formulára na adresu Predávajúceho: Martinská poliklinika, s.r.o. Lekáreň POLIKLINIKA I., Škultétyho 7 036 01 Martin.

7.1.2. elektronicky – doručením e-mailovej reklamácie – reklamačného formulára na adresu Predávajúceho: lekaren.poliklinika1@pharm.sk.

7.2. Spolu s doručením reklamačného formulára alebo bez zbytočného odkladu po jeho doručení, je Kupujúci povinný doručiť aj reklamáciou reklamované Produkty na adresu Predávajúceho: Martinská poliklinika, s.r.o. Lekáreň POLIKLINIKA I., Škultétyho 7 036 01 Martin .

7.3. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bol predávajúcemu doručený reklamačný formulár ako aj reklamovaný Produkt.

7.4. Pri uplatnení reklamácie Kupujúci uvedie reklamovanú vadu Produktu a ním preferovaný spôsob vybavenia reklamácie – oprava, výmena Produktu alebo jeho súčasti, odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny Produktu, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny Produktu.

7.5. Predávajúci reklamáciu posúdi a určí spôsob vybavenia reklamácie. Reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.6. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

7.6.1. odoslaním opraveného Produktu na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie (ďalej len „adresa Kupujúceho“),

7.6.2. výmenou Produktu (alebo jeho súčasti) a odoslaním bezvadného Produktu (alebo bezvadnej súčasti) na adresu Kupujúceho,

7.6.3. vrátením (t.j. vyplatením) Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Kupujúcim v rámci reklamácie (ďalej len „účet Kupujúceho“),

7.6.4. vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu na účet Kupujúceho,

7.6.5. odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného Produktu, ale aj zamietnutia reklamácie a reklamovaného Produktu) na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie (ďalej len „e-mailová adresa Kupujúceho“), ak Objednávateľ v rámci reklamácie uviedol ako spôsob prevzatia plnenia (výsledku reklamácie) jeho osobné prevzatie v sídle Prevádzkovateľa, ako aj odoslanie oznámenia o zamietnutí reklamácie a reklamovaného Produktu na adresu Objednávateľa.

7.7. Prevádzkovateľ o vybavení reklamácie vydá doklad, a tento najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odošle na adresu Kupujúceho (štandardne spolu s výsledkom reklamácie – napr. opraveným Produktom) a/alebo na e-mailovú adresu Kupujúceho, ak na základe vybavenia reklamácie nie je na adresu Kupujúceho zasielaný žiadny výsledok reklamácie (napr. ak je reklamácia vybavená vrátením Kúpnej ceny alebo vyplatením zľavy z Kúpnej ceny). 

7.8. V prípade reklamácie má Kupujúci právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením danej reklamácie. Toto právo treba uplatniť u Predávajúceho, písomne na adrese: Martinská poliklinika, s.r.o. Lekáreň POLIKLINIKA I., Škultétyho 7 036 01 Martin alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Predávajúceho: lekaren.poliklinika1@pharm.sk. Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré Kupujúcemu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie, bude Kupujúcemu poskytnutá spôsobom určeným dohodou Kupujúceho a Predávajúceho (napr. vyplatením príslušnej sumy na účet určený Kupujúcim, poskytnutím zľavy v príslušnej hodnote na budúci nákup Produktov prostredníctvom stránok Obchodu atď.)

7.9. Doba od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie Kupujúcemu, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene reklamovaného Produktu, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Produktu Kupujúcim. Ak dôjde k výmene súčasti Produktu, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne plynúť na danú súčasť Produktu záručná doba znova od prevzatia novej súčasti Produktu Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady Produktu, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Produktoch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní Produktov Objednávateľovi; inak práva zaniknú. Ak ide o použitý Produkt, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené v 12 mesačnej záručnej dobe.

7.10. Ak Kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7.11. Ak Kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Produkt na odborné posúdenie. Ak je Produkt zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

8. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

8.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že boli porušené jeho práva.

8.2. Alternatívnym riešením sporu (ďalej len „ARS“) je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

8.3. Subjekty ARS sú zapísané do zoznamu vedeného MH SR. Subjektom ARS je aj Slovenská obchodná inšpekcia.

8.4. ARS môže začať iba na základe návrh Kupujúceho. Subjekt ARS môže návrh  Kupujúceho odmietnuť, ak Kupujúci podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa:

a. doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Kupujúceho nápravu, alebo

b. márneho uplynutia 30-dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal.

8.5. Kupujúci si svoje práva a nároky môže voči Predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

8.6. Sťažnosť môže Kupujúci podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tento Reklamačný poriadok je súčasťou VOP a Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s ním oboznámi.

9.2. Tento Reklamačný poriadok platí pre Predávajúceho a Kupujúceho v takom znení, ako je uverejnené na webovej stránke Obchodu v deň odoslania elektronickej objednávky Kupujúceho, ak nie je medzi nimi dohodnuté inak.

9.3. Reklamačný poriadok ako aj akákoľvek zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke www.pluslekarenpoliklinika1.sk, ak nie je uvedené inak.

9.4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 7.12.2023.